GARANTII

PellasX Eesti OÜ pretensioonide esitamise üldtingimused

PellasX Eesti OÜ  poolt müüdavatele toodetele kehtib VÕS $-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba klienile väljastamise kuupäevast. Kuupäev peab olema fikseeritud saatedokumendil või toote kasutusjuhendi garantiikaardil.

Müüja katab garantiikorras komponentide valmistajatehaste konstruktsiooni-, materjali- ja tootmisvigade paranduskulud. Kui garantiiremont ei ole võimalik või otstarbekas jätab müüja endale õiguse asendada rikkis seade parandamise asemel teise tehniliselt samaväärse või parema tootega millel on , originaaltootega sama või samaväärne kvaliteet.

PellasX Eesti OÜ poolt müüdavatele toodetele kehtivad järgmised müügigarantii tähtajad ning tingimused:

 • Pelletipõletitele ja nende juurde kuuluvatele seadmetele 24 kuud
 • Üksiktoodetena ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on müügiarve/tšekk ja garantiikaart

Müügigarantii ei laiene:

 • kuluva iseloomuga osad ( põleti süüteelementidele, -tulerestidele, rootorile-ventilaatoritele, sise-ja välisteo ajamitele).
 • mehhaaniline kulumine, põrutused ja füüsilised defektid.
 • rikked mis on tekkinud  kütteseadmete kasutamisest ebaõiges keskkonnas (väga madal või kõrge temperatuur, suur niiskus, kõrge kuumus, tolm, mustus, jms) või juhul kui
 • seadet on remontinud isik keda müüja pole selleks volitanud.
 • rikked, mis on tekkinud ebaõige toitepinge või maanduseta vooluvõrgu kasutamisest.
 • ekspluatatsioonihäired, millised on tingitud seadme väärast käsitlemisest, tehnilistele tingimustele mittevastavast ekspluatatsioonist, ebasobilike kulumaterjalide kasutamisest, jne.
 • rikked, mis on tekkinud äikese või mõne muu loodusjõu tagajärjel.
 • toodetele mille markeeringud on rikutud, vahetatud või eemaldatud

Garantiijuhtumi korral:

 • Garantiiremonti vajav seade peab olema komplektne koos vastava dokumentatsiooniga. Nende puudumisel garantiiremonti ei teostata. Garantiiremonti vajava seadme demontaaz ilma müüja nõusolekuta on keelatud, seda eirates kaotab seade garantii.
 • Ostja esitab garantiid tõendava dokumendi ja originaalarve/kviitungi.
 • Ostja esitab korrektse veakirjelduse.
 • Garantiiremont teostatakse üldjuhul müüja või tootja esinduses, kusjuures transpordi remonti ja tagasi korraldab klient. Juhul kui klient soovib seadme remonti seadme asukohas, hüvitab ta kõik sellest tulenevad transpordikulud. Kui remonti saabunud seade osutub siin toodud tingimuste kohaselt väljaspool garantiid olevaks, peatatakse garantiiremondi teostamine kuni kliendiga edasiste kokkulepete saavutamiseni. Sel juhul on remondi teostajal õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta.
 • Seadme remont toimub mõistliku aja jooksul seadme remonti saabumisest arvates.
 • Müüja/tootja ei vastuta pelletipõleti automaatika tarkvara andmete säilimise eest ning garantiiteeninduse poolt andmetele või tarkvarale tehtud vigastuste või kahjude eest. Varukoopiate tegemine on kasutaja kohustus.
 • Ostja on kohustatud kütteseadmeid ja selle üksikosi ( põletit, katlaid) regulaarselt puhastama tuhast, tahmast, mustusest, katlakivi. Katelde, põletite ja boilerite sisemuse puhastamiseks soovitame pöörduda seadmete müüja poole või tutvuda toote kasutusjuhendiga. Kui seda pole tehtud ja seade on silmnähtavalt must, siis on garantiiteenindusel õigus remondi või hoolduse käigus seda teha ja ostjal on kohustus see kinni maksta.
 • Klient on kohustatud alles hoidma kõik kaubaga kaasnevad dokumendid. Kui toode pole täielikult komplektne või mõni toote juure kuuluv komponent/detail on kasutamiskõlbmatu siis on müüjal õigus vähendada toote väärtust puuduvate komponetide/detailide hinna arvelt.
 • Müüja/tootja eitab mistahes muud vastutust kasutaja ees kui käesolevas garantii tingimustes ja seaduses toodud.
 • Tasuta garantiiteenust võimaldatakse ainult garantiikaardi ja jaemüüja poolt kliendile väljastatud originaalarve/kviitungi esitamisel tingimustel, et garantiikaardile on märgitud ostja nimi, jaemüüja nimi ja aadress, ostetud seadme nimetus ja seerianumber, toote ostukuupäev ja garantii pikkus. Juhul kui kõik need andmed on olemas originaalarve/tseki peal siis piisab viimasest.

Pretensiooni esitamise tingimused!

 • Pretensiooni esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates ostukuupäevast. Juriidilise isiku puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
 • Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning nii töö kui varuosade maksumus.
 • Pretensiooni esitamise õigus kehtib üksnes ostudokumendi esitamisel.
 • Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega ka selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhise mitte täitmine.
 • Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil pärast toote üleandmist ostjale, toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või toote kasutamisel selleks mitte ettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine.
 • Kui pretensiooni esitamise objekt asendatakse täielikult uuega, algab tootele antud pretensiooni esitamise aeg otsast peale.
 • Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

Toote mitte sobivuse korral, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist oma tellimusest loobuda ja ostetud tooted tagastada, saates elektronposti aadressile vastavasisulise teate koos arve numbriga, oma arvelduskonto numbri ning kontaktandmetega.

Toote tagastamisel ei tagastata Teile kauba kohaletoimetamise kulu. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis ja seda ei tohi olla kasutatud. Tellimusest taganemise korral tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates toote tagastamisest.

Pelletipõleti hooldus  ja garantii tingimused:

1. Põleti võib paigaldada ainult isik  kellel on tootja/edasimüüja luba. Paigaldajad on kohustatud toimetama protokollide koopiad – esmase käivitus – ja kontrollprotokollid (põhilised ja laiendatud), posti või e-posti teel. Protokoll tuleks saata hiljemalt 10 nädalat pärast selle kirjutamise kuupäeva.

2. Vastavalt ajakavale tellib kasutaja spetsialiseeritud ettevõttelt perioodilisi kontrolle. Garantiitööraamatusse on lisatud vajalikud toimingud põleti toimivuse kontrollimiseks ülevaatuse ajal. Kui kasutaja ja spetsialiseerunud äriühingu vahel sõlmitud lepingus ei ole ette nähtud teisiti, on inspekteerimine tasuline.

3.Hooldus välp (ajakava): Igal Pellasx pelletipõletil on komplektis kaasas kasutusjuhend (est/ing) milles on ära märgitud põleti hooldus välp.

nt: REVO mini – hooldus välp on 12 kuud peale selle paigaldamist.